محل اجرای این طرح شهرستان ماکو در شمال استان آذربایجان غربی در مرز کشور و مجاورت کشورهای ترکیه، آذربایجان (نخجوان) و ارمنستان می باشد .

مراتع آن عمدتا فقیر هستند از دیدگاه منابع آب نیز دارای رودخانه دائمی در محدوده شهرستان ماکو بوده و دارای منابع آب زیرزمینی نیز می باشد.

میزان بارندگی در این شهرستان طی چند سال گذشته بطور متوسط حدود 110 میلی متر در سال بوده و میزان حداقل و حداکثر دما بترتیب طی سنوات 30+ و 20- درجه سانتیگراد بوده است. بنابر این احداث هرگونه صنعتی که وابستگی زیادی به منابع  آن نداشته باشد (صنعت سیمان) در اشتغالزائی و ایجاد امنیت در منطقه اهمیت اساسی دارد بویژه آنکه وجود مسیرهای مناسبی از حمل و نقل شبکه های برق و گاز و نواحی مختلف این شهرستان و معادن طبیعی و غنی آهک و مارل در منطقه احداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت قابل توجه را موجه می سازد. در زمینه حمل و نقل نیز راههای ارتباطی مناسبی در محدوده شهرستان ماکو وجود دارد. مهمترین راه دسترسی منطقه جاده ترانزیت ماکو ترکیه و شبکه راه آهن می باشد.

 

index76543